Sportec

Reglement

1. De huurregeling

    Bij het vastleggen van ’t zaaltje dient er een waarborg van 100 € te worden betaald

    Wanneer het in kennis stellen van “niet-gebruik” te laat zou gebeuren dient de huurprijs

    alsnog betaald te worden. Onder “te laat” wordt verstaan 4 weken voor de geplande activiteit.

 

    De overeenkomst “het contract” genoemd geeft recht op :

-  het gebruik van ’t zaaltje + keuken

-  het gebruik van een gedeelte van het terras

-  verlichting en verwarming

-  zaal en keuken worden door de verhuurder gepoetst.

2. Gebruiksvoorschriften

 - De gebruikers verplichten zich ertoe alle bieren, frisdranken, warme dranken, wijnen en cava

    af te nemen via 't Zaaltje.

    Voor dranken die niet vermeld zijn in het contract, spreekt men vooraf af met de verhuurder

    Bij niet naleving wordt automatisch de waarborg ingehouden

 

 - De gebruiker dient zelf tafels en stoelen klaar te zetten, dient zelf te zorgen voor tafelpapier

    en keukenhanddoeken.

 - De gebruiker kan beschikken over 10 lange schraagtafels (2 m), 10 lange tafels met klappoten   

   (1,80m), 60 klapstoelen en 30 stapelstoelen.

   Voor de partytafels hebben wij (ecru) tafelrokken ter beschikking. Hiervoor vragen wij een

   vergoeding van 5 €/tafelrok.

 - Er is de mogelijkheid tot het huren van een discobar (enkel de installatie) voor 100 €/dag.

 - Er mogen geen nagels, nietjes, duimspijkers, plakband of enig andere bevestigingsmaterialen

    aangebracht worden in/op de muren, deuren het schrijnwerk of plafond.

    Het aanbrengen van versiering mag enkel met onbrandbare of minstens brandvertragende

    materialen en tevens mits toestemming van de verhuurder.

    Het gebruik van confetti is verboden.

  - De gebruiker moet het gebouw in ordentelijke staat achterlaten na de activiteit.

    Volgende dient door de huurder te gebeuren na de activiteit :

-  afruimen + afkuisen van tafels en toog

-  alle  glazen, tassen, borden en bestek afwassen en opbergen in de voorziene kasten. Gebroken glazen, tassen of borden worden op de toog geplaatst.

-  opkuisen van eventuele versiering

-  alle afval dient in grijze vuilniszakken gedaan te worden, deze zakken moeten door de huurder zelf meegebracht worden.

-  Alle persoonlijke spullen dienen dezelfde dag meegenomen te worden.

-  De huurder controleert op het einde van het gebruik of alle lichten gedoofd zijn, de verwarming is afgelegd en de gebruikte apparaten (met uitzondering van boiler en frigo’s) zijn uitgeschakeld.

   Daarenboven meldt hij eventuele gebreken.

 -  De huurder sluit alle gebouwen af, sluit de toegangspoort aan de oprit

    en deponeert de sleutels in de brievenbus vooraan.

- Sinds 1/1/2006 (KB van 13/12/2005) is het totaal rookverbod van toepassing in ALLE  gebouwen 

   van t.c.Sportec. U vindt naast het gebouw een overdekte rokersruimte.

- Bij het gebruik van een discobar moeten de decibels beperkt blijven, ramen en deuren dicht

  om geluidsoverlast naar de buren toe te beperken.

- De verhuurder bepaald het sluitingsuur op 03 uur. Hierop kan enkel afgeweken worden mits

  uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

- De verhuurder behoudt zich het recht voor bepaalde activiteiten te weigeren.

- T.C. Sportec kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen.

   Het totaal aantal toegelaten personen bedraagt maximum 120 mensen in de totale accommodatie.

 

3. Controle en sancties

    De verhuurder heeft het recht op gelijk welk tijdstip controle uit te voeren en in te grijpen indien

    de reglementen niet worden nageleefd.

    Inbreuken op het reglement kunnen leiden tot onmiddellijke stopzetting van de activiteit.

    Bij niet naleving van het reglement wordt de waarborg ingehouden.

 

4. Bestellen dranken

    De huurder moet ten laatste 10 dagen vóór de activiteit aan de verhuurder laten weten welke

    dranken hij wenst te gebruiken.

    Dit kan via e-mail (tc.sportec@telenet.be), telefonisch (0475/288144) of door het bezorgen

    van de drankenlijst met aanduiding van de dranken.

 

5. Ondertekening contract

Door het onderteken van het contract verklaart de huurder op de hoogte te zijn van alle bovenstaande vermelde punten en deze ook strikt na te leven.

Het contract dient na ondertekening, en dit minimum 10 dagen vóór de activiteit, terug bezorgd te worden aan de verhuurder.